Cel programu

Projekt ,,WIDZĘ-REAGUJĘ” – POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA W GMINIE MIEJSKIEJ ŚWIDNIK jest kompleksową odpowiedzią na zidentyfikowane potrzeby mieszkańców związane z bezpieczeństwem, w tym również z monitoringiem. Obejmuje swym zakresem wszystkich mieszkańców miasta, w szczególności pracowników placówek gminnych, dzieci i młodzież oraz seniorów i osoby bezdomne. 

Od 2002 r. w Świdniku funkcjonuje system monitoringu wizyjnego. Do 2016 r. był już kilkukrotnie rozbudowywany. Przed podjęciem decyzji o rozbudowie monitoringu Straż Miejska w Świdniku we współpracy z Urzędem Miasta prowadziła konsultacje społeczne w formie wywiadów z mieszkańcami na temat zwiększenia poziomu bezpieczeństwa na terenie miasta. Mieszkańcy jednoznacznie wskazali, że problemem dla nich jest brak poczucia  bezpieczeństwa w miejscach publicznych (szczególnie wieczorem i w nocy) oraz wynikającą z tego potrzebę rozbudowy oraz unowocześnienia monitoringu. Mieszkańcy często podkreślali, że sama obecność kamery powoduje, że jest bezpieczniej. Wskazywali, że w związku z monitoringiem rośnie nie tylko bezpieczeństwo osobiste, ale również – a nawet przede wszystkim – szeroko pojęty porządek publiczny, ochrona mienia – głównie przed wandalizmem, zabezpieczenie przed obecnością w najbliższym otoczeniu niepożądanych osób. Monitoring działa prewencyjnie odstraszając potencjalnych sprawców przestępstw. Mieszkańcy podkreślali, iż nie odczuwają, na co dzień obecności kamer w swoim otoczeniu nie wyrażali obaw związanych z potencjalnymi problemami i ingerencją w ich prywatność. Jednocześnie problemem jest widoczny brak wiedzy mieszkańców na temat zasad funkcjonowania monitoringu i swoich praw związanych z jego funkcjonowaniem oraz potrzeba realizacji działań zwiększających wiedzę w tym zakresie. W ramach prowadzonych konsultacji mieszkańcy wskazywali, gdzie według nich powinny zostać zamontowane kamery, co zostało uwzględnione w ich ostatecznej lokalizacji obecnie funkcjonującego systemu monitoringu.

Potrzebę rozbudowy systemu potwierdza również rekomendacja projektu Komendy Powiatowej Policji w Świdniku wskazującej na obszary stanowiące problemy mieszkańców z bezpieczeństwem.

Dokonujące się w Polsce zmiany, oprócz pozytywnych skutków, powodują pogłębienie wielu negatywnych zjawisk takich, jak: bezrobocie, spadek dochodów, brak poczucia stabilizacji życiowej i zawodowej, brak poczucia bezpieczeństwa socjalnego, poczucie osamotnienia a w skrajnych przypadkach również przestępstwa. Głównym problemem społecznym w Świdniku, powodującym obniżenie poziomu życia rodzin jest utrzymujące się bezrobocie (w listopadzie 2016 roku w powiecie świdnickim wynosiło ono 12,4 %). Długotrwałe bezrobocie oznacza dla rodziny nie tylko drastyczne obniżenie dochodów, ale pociąga za sobą cały szereg dalszych problemów: poczucia krzywdy, frustracji, a także izolacji społecznej, pogorszenie stanu zdrowia, oraz wzrost zjawisk społecznie niepożądanych i zjawisk patologicznych. Wszystko to powoduje ubożenie znacznej części rodzin, spadek poziomu ich życia, narastającą agresję w życiu rodzinnym i społecznym oraz szereg patologii społecznych takich, jak alkoholizm, narkomania i przestępstwa. Z takimi zjawiskami pracownicy służb zajmujących się bezpieczeństwem spotykają się na co dzień. Ich zdaniem są one bardzo wyraźną przyczyną zagrożeń dla prawidłowego funkcjonowania społeczności lokalnej. Diagnoza problemów społecznych, jaka została dokonana na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Miasta Świdnika oraz Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020 wskazuje na konieczność podnoszenia bezpieczeństwa mieszkańców. W dokumentach tych znajdują się zapisy mówiące, iż rolą miasta jest stworzenie warunków objęcia pomocą osób najsłabszych. Program nasz jest też zgodny z założeniami Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Programu Przeciwdziałania Narkomanii, Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy oraz Programu Wsparcia Rodziny. Szczególne niekorzystne problemy i zjawiska społeczne dotyczące dzieci i młodzieży potwierdza ,,Diagnoza profilaktyczna - szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne w Świdniku za rok szkolny 2014/2015” sporządzona przez Miejskie Centrum Profilaktyki wskazuje, że narastanie problemów następuje wraz z wiekiem i rozwojem. Spośród wszystkich badanych około 50% ma za sobą inicjację nikotynową, około 70% całości badanych próbowało alkoholu, natomiast około 28% ma za sobą inicjację narkotykową (zdecydowanie większy odsetek młodzieży ponadgimnazjalnej przyznaje się do tych niekorzystnych zjawisk).

Zadania wynikające z potrzeb społeczności realizowane są przez szereg instytucji, przede wszystkim przez: Straż Miejską, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejskie Centrum Profilaktyki, Miejskie Centrum Usług Socjalnych, jak również przez placówki oświatowe takie jak przedszkola i  szkoły. W projekcie za priorytetowy uznajemy tworzenie infrastruktury niezbędnej dla poprawy bezpieczeństwa społeczeństwa. Dodatkowym atutem w realizacji projektu jest wiedza, doświadczenie i umiejętności pracowników Straży Miejskiej, Urzędu Miasta i instytucji zaangażowanych w realizacji projektu. Mamy nadzieję, że dzięki temu powstanie nowoczesny system systemu wczesnej interwencji i wsparcia mieszkańców. Dodatkowo podjęcie budowy takiego systemu wynika z założenia, że zdecydowanie lepiej jest zapobiegać niekorzystnym zjawiskom społecznym, niż później niwelować ich skutki.

Aktualne informacje o realizacji projektu

Witamy na stronie projektu

Na tej stronie znajdziecie Państwo wszelkie aktualne informacje dotyczące realizacji programu "Widzę-reaguję" w Gminie Miejskiej Świdnik w ramach programu razem…
CONTINUE READING

Ankieta dot. zagrożeń na terenie miasta

Bez Państwa opinii i zaangażowania we wspólne bezpieczeństwo nie będziemy w stanie wyeliminować negatywne zachowania do jakich dochodzi na terenie miasta Świdnika. Prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety, która pomoże nam w wyborze najbardziej zagrożonych miejsc.

Koordynacja projektu w ramach programu / kontakt

Program "Widzę-Reaguję" Poprawa Bezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Świdnik z rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem Bezpieczniej" im. Władysława Stasiaka na rok 2017 koordynowany jest przez Straż Miejską w Świdniku, która jest odpowiedzialna za jego realizację. Dodatkowych informacji udzielamy telefonicznie lub w siedzibie Straży Miejskiej w Świdniku.

Straż Miejska w Świdniku

21-040 Świdnik, ul. Gen. J. Hallera 9

tel. 81 751-41-31