Regulamin konkursu dla uczestników ankiety
„WIDZĘ – REAGUJĘ” POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA W GMINIE MIEJSKIEJ ŚWIDNIK
z rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań

I. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu jest Gmina Miejska Świdniki i Straż Miejska w Świdniku.
 2. Celem Konkursu jest zapoznanie się z problemami z jakimi borykają się mieszkańcy miasta Świdnika w kwestii bezpieczeństwa.
 3. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby, które:
  1. ukończyły 18 lat,
  2. są mieszkańcami Miasta Świdnika.
  3. podały w ankiecie imię i nazwisko oraz numer telefonu,
 4. Udział w konkursie jest bezpłatny,
 5. Konkurs jest jednoetapowy.
 6. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu

II. Postępowanie konkursowe

 1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest odpowiedź na pytania zawarte w ankiecie.
 2. Odpowiedź na pytania powinna być udzielona do dnia 18 października 2017 r.
 3. Osobą upoważnioną do kontaktów jest Agnieszka Story, e-mail:
  strazmiejska@poczta.e-swidnik.pl.
 4. Każdy uczestnik może odpowiedzieć na pytanie konkursowe tylko raz.
 5. Oceny przedstawionych odpowiedz i wyłonienia zwycięzcy dokona trzyosobowe Jury Konkursu powołane przez Organizatora.
 6. Ustala się następujące kryteria oceny odpowiedzi na pytania:
  1. odpowiedź na każde z zadanych w ankiecie pytań – 50 %
  2. czytelność przekazu – 20 %
  3. zgodność z kryteriami postępowania konkursowego – 20%
 7. Maksymalnie można uzyskać 100 punktów od każdego członka Jury. Przyjmuje się że 1 % = 1 punkt.
 8. Spośród zgłoszonych odpowiedzi Jury wybierze 1 uczestnika konkursu, który spełni kryteria konkursowe oraz uzyska najwyższą ilość punktów.
 9. Decyzja Jury jest ostateczna.
 10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo nierozstrzygnięcia Konkursu.

III. Nagroda

 1. Uczestnik konkursu, który spełni kryteria konkursowe oraz uzyska najwyższą ilość punktów otrzyma nagrodę w postaci SmartWatcha.
 2. Nagroda zostanie przekazana zwycięzcy osobiście przez przedstawicieli Organizatorów w terminie uzgodnionym do 30.12.2017 r.
 3. W przypadku niemożności skontaktowania się ze zwycięzcą, nagroda zostanie przekazana kolejnemu uczestnikowi z najwyższa ilością punktów.

IV. Postanowienia końcowe

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowanie opublikowaniem nieprawdziwych danych osobowych bądź innych nieprawdziwych informacji opartych na zgłoszeniach sporządzonych przez uczestników, jak również nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie jakichkolwiek praw osób trzecich spowodowanych zgłoszeniem.
 2. We wszelkich kwestiach konkursowych decyzję podejmuje Jury Konkursu.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 16.04.2017 r. i jest dostępny na stronie
  widzereaguje.strazmiejskaswidnik.pl